Upadłość konsumencką można ogłosić w przypadku, gdy jesteśmy niewypłacalni jako dłużnicy. Upadłość ogłasza sąd, a jej celem jest całkowite oddłużenie osoby, która stała się niewypłacalna. Powodem jednak nie może być umyślne działanie lub rażące niedbalstwo. Bankructwo nie oznacza umorzenia długu, ale umożliwia sporządzenie ugodowej spłaty wierzycieli. Jak rozpocząć procedurę upadłościową i jakie są jej korzyści? Zachęcam do lektury!

______________________________________________________________________________________________________________

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które zmierza do pełnego bądź częściowego oddłużenia konsumenta przy jednoczesnym uwzględnieniu roszczeń wierzycieli. Upadłość konsumencka (potocznie bankructwo) stanowi często jedyną szansę na wyjście z zadłużenia i przywrócenie finansowego balansu.

Kto może ogłosić upadłość?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne (w tym również prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Z tej formy nie mogą jednak skorzystać osoby fizyczne będące wspólnikami albo komandytariuszami w spółkach:

  • jawnych, 
  • partnerskich, 
  • komandytowych,
  • komandytowo-akcyjnych.

Jak rozpocząć procedurę upadłościową?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek samodzielnie bądź zlecić całościowy proces kancelarii adwokackiej. Z racji tego, że posiedzenie sądowe ma charakter niejawny (czyli odbywa się bez obecności wnioskodawcy), ważne jest, aby skrupulatnie przygotować wszelkie niezbędne dokumenty, za pomocą których zostanie uargumentowanie spełnienie przesłanek o upadłości. Sąd weryfikuje wszystkie przesłanki. Jest to czynnik, który pozwoli udowodnić, że niewypłacalność nie powstała w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa

Postępowanie upadłościowe właściwe 

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej rozpoczyna się tzw. postępowanie upadłościowe właściwe z udziałem syndyka. Następnie syndyk zajmuje pieniądze dłużnika, spienięża je i przekazuje na spłatę roszczeń wierzycieli. Mogą to być środki zgromadzone na kontach bankowych, wynagrodzenie, a nawet mieszkanie czy auto. Ogłoszenie upadłości skutkuje więc brakiem możliwości zarządzania swoim majątkiem. Małżonkowie, którzy pozostawali we wspólnocie majątkowej od tej pory są objęci rozdzielnością.