Prawo karne jest dziedziną prawa regulującego kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary. W zależności od wagi tych czynów mogą one przybrać postać występku, zbrodni lub wykroczenia. Te ostatnie zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Niezależnie od tego, jakiego czynu dopuściła się osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie karne, czy jest to czyn zagrożony surową karą, czy o znacznej szkodliwości społecznej, każdemu przysługuje prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Obrona ta może polegać na ustanowieniu obrońcy w sprawie, który powołany jest do strzeżenia jego praw i interesów w procesie karnym. Obrońca może podejmować działania wyłącznie na korzyść osoby, w której imieniu działa.


W ramach spraw karnych Kancelaria adwokat Moniki Maskalskiej-Kwajzer podejmuje się czynności obrończych osobom podejrzanym lub oskarżonych w procesach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia. W ramach zawartego stosunku obrończego podejmuję się czynności także na etapie postępowania przygotowawczego, w szczególności pomocy osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym oraz w postępowaniu wykonawczym.
W sprawach tych niezbędna pomoc udzielana jest także osobom pokrzywdzonym przestępstwem, którym zapewniam reprezentację sądową w sprawach karnych w charakterze oskarżyciela posiłkowego i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy przestępstwa.