Ważną kwestią dla każdego z Klientów jest ustalenie jasnych i przejrzystych zasad wynagrodzenia za udzieloną mu usługę prawną. Kwestie te ustalane są przeze mnie zawsze na początku współpracy, tak by nie stanowiły one elementu zaskoczenia na żadnym etapie postępowania. Honorarium ustalane jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i czasu jej trwania, poprzez określenie z góry konkretnej kwoty (wynagrodzenie ryczałtowe). W ramach obsługi klientów indywidualnych nie jest ustalane wynagrodzenie godzinowe. Honorarium obejmuje takie czynności adwokata jak reprezentacja Klienta w toku postępowania sądowego, sporządzanie pism procesowych i indywidualne konsultacje z Klientem. Oznacza to, że w ramach zlecenia poprowadzenia sprawy sądowej porady prawne udzielane są nieodpłatnie.

Wynagrodzenie płatne jest z góry w terminie wskazanym przez Kancelarię. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty honorarium na raty. Nie przyjmuję spraw bez ustalenia opłaty wstępnej za tzw. procent ani nie pobieram dodatkowych opłat za wygranie sprawy.

Koszt porady prawnej ustalany jest z góry niezależnie od czasu jej trwania. Koszty napisania pisma procesowego zależą natomiast od stopnia skomplikowania sprawy i czasu potrzebnego na jego sporządzenie.

Wynagrodzenia za zlecenie sprawy ustalane jest w drodze indywidualnej umowy z Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od wartości dochodzonego roszczenia, poziomu skomplikowania sprawy i czasu jej trwania.