Zarówno obowiązkiem, jak i prawem rodzica jest utrzymywanie kontaktów z dziećmi. Co więcej, także dziecko jest uprawnione i zobowiązane, aby te kontakty utrzymywać. W życiu jednak dochodzi do sytuacji, kiedy kontakty mogą być sprzeczne z dobrem dziecka. Rolą sądu jest wówczas uregulowanie tej kwestii w odpowiedni sposób.

 ___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Władza rodzicielska a kontakty

Niezależnie od przyznanej władzy rodzicielskiej, rodzicowi i dziecku przysługuje prawo do utrzymywania kontaktów. Także w przypadku, gdy władza w jakimś stopniu jest ograniczona, a nawet jeśli rodzic jest pozbawiony praw. Tak więc jego prawem i obowiązkiem jest kontaktować się z pociechą, chyba że sąd wyda odpowiednie rozstrzygnięcie.

Jakie są rozstrzygnięcia w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem?

Prawo określa trzy rodzaje rozstrzygnięć, które sąd może wydać w przedmiocie kontaktów. Może je:

  • uregulować,
  • ograniczyć,
  • zakazać utrzymywania.

Uregulowanie, ograniczenie i zakazanie utrzymywania kontaktów

Uregulowanie utrzymywania kontaktów musi nastąpić poprzez porozumienie pomiędzy rodzicami z uwzględnieniem życzeń dziecka. Jeśli jednak rodzice nie są w stanie ugodowo ustalić kontaktów, rozstrzygnięcie wydaje sąd opiekuńczy. Wówczas orzeka o każdym ich aspekcie (spotkania, korespondencja, porozumiewanie na odległość). Do określenia tego sąd kieruje się wiekiem, potrzebami i możliwościami dziecka. Zazwyczaj ustalenie kontaktów dotyczy określania konkretnych dat oraz godzin, w których kontakt ma się odbywać.

Ograniczenie utrzymywania kontaktów ustala się wyłącznie z zachowaniem dobra dziecka. Jeśli dla dobra dziecka jest to konieczne, wówczas stosuje się ograniczenia:

  • zakaz spotykania się z dzieckiem (możliwość porozumiewania na odległość),
  • zakaz zabierania dziecka poza miejsce stałego pobytu,
  • kontakt z dzieckiem tylko w obecności drugiego opiekuna,
  • ustalenie sposobów kontaktu na odległość,
  • zakaz porozumiewania na odległość.

Zakaz utrzymywania kontaktów jest orzeczony przez sąd, jeśli kontakty zagrażają dobru dziecka. Zakaz ten może zostać orzeczony niezależnie od władzy rodzicielskiej, w więc rodzic nie może spotykać się z dzieckiem, ale nadal podejmować w jego sprawie decyzje. Zakaz ten jednak powinien być wydawany wyjątkowo, gdy utrzymywanie kontaktów zagraża życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu lub wpływa demoralizująco.

Sąd może także poza ustaleniem kontaktów zobligować rodziców do np. skierowania na terapię. Orzeczenia te są zmienne, co oznacza, że sąd mając na uwadze dobro dziecka, może zmienić stopień kontaktów w każdą stronę, zarówno je ograniczyć lub oddać prawo. Najważniejszą do tego przesłanką jest zawsze dobro dziecka.

 


Sprawy rodzinne - adwokat Bydgoszcz